ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Χρηματοοικονομική:

ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, GR-RU

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Νομική μετάφραση: 
Σύμβαση Εμπορικής Σχέσης με τον Πελάτη για Υπηρεσίες
GE-GR

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Νομική μετάφραση:
Άδεια για τη δραστηριότητα διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) στερεών-μη
επικινδύνων αποβλήτων
GR-EN