ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Χρηματοοικονομική:

ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, GR-RU

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Νομική μετάφραση: 
Σύμβαση Εμπορικής Σχέσης με τον Πελάτη για Υπηρεσίες
GE-GR

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Νομική μετάφραση:
Άδεια για τη δραστηριότητα διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) στερεών-μη
επικινδύνων αποβλήτων
GR-EN